O Rudolfu Kůsovi

Jiří Novák
 

V čítárně zveřejňujeme vzpomínky Rudolfa Kůse, které jsme získali od paní Jaroslavy Sucháčové ze Strašína. Čtyři strany vzpomínek týkající se „Večerů v Hostinném domě“ se v majetku paní Sucháčové nezachovaly a byly doplněny z archivu Pedagogického muzea JAK v Praze, kde je též uložena Kůsova jeho pozůstalost. Vzpomínky učitele a kulturního člověka Rudolfa Kůse jsou cenným svědectvím o životě ve vsích, kterým se naše webové stránky věnují, zachycují osudy lidí a vtahují nás do doby Kůsova mládí, do počátku 20. století, kdy začal učit na strašínské škole.

Rudolf Kůs se narodil 5. března 1886 v Kůsově u Stach. Jeho rodiče kromě něj vychovali ještě dalších šest potomků. Jejich obživou byla práce v Pošumaví nejobvyklejší - světáctví. Po studiu na učitelském ústavu nastoupil jako mladý učitel roku 1906 do Strašína, kde se výrazně angažoval v kulturním životě. Z Podlesí, konkrétně ze Žihobec, kam byl roku 1921 přeložen, pocházela i jeho žena Marie Kotálová, s níž se oženil v roce 1918. Od roku 1929 působil Rudolf Kůs v Sušici, kde zastával různá učitelská místa. Byl činným v Sokole, v Národní jednotě pošumavské, byl redaktorem Zpráv Sušicka, psal kroniku města, od roku 1950 byl též správcem muzea. Mezi jeho záliby patřilo především ochotnické divadlo a byl horlivým propagátorem žehu. Zemřel roku 1966 v Praze.

 

Prameny a literatura:

Archiv Jaroslavy Sucháčové, Rudolf Kůs, Vzpomínky na Strašín.

Archiv Pedagogického muzea Jana Amose Komenského, Pozůstalost Rudolfa Kůse, inv. č. S559/1 Vzpomínky na Strašín; inv. č. S559/9 Můj životopis.

Jana Bartošová, Rudolf Kůs, učitel a národopisec ze Sušicka (1888–1966), in: Rodopisná revue 11, 2/2009, s. 12-14.

Václav Chovít, Kroniky a kronikáři města Sušice 1850 – 1995, Sušice 1995.


 

 
TOPlist