PŘÍSPĚVEK K NÁLEZU RENESANČNÍ VÝZDOBY ŠPÝCHAROVÉHO DOMU Č. 1 V OBCI NEZDICE, OKRES KLATOVY

Nezdice, o. Klatovy - bývalá rychta čp. 1 - pohled na štítové průčelí s okny do jizby; vpravo je patrná přístavba verandyO tom, že špýcharový dům není v oblasti západních Čech jen výsadou Chodska, se může vnímavý pozorovatel přesvědčit i v Nezdicích na Klatovsku, kde nedávno provedený průzkum obvodového pláště stavby poopravil dosavadní poznatky o vývoji, vzhledu a skutečném stáří této ojedinělé památky.

Bývalá nezdická rychta čp. 1 byla postavena ve střední části obce poblíž křižovatky místních komunikací. Dům je z části přízemní a patrový, orientovaný podélnou osou do svahu. Střecha objektu je sedlová s polovalbou při štítovém průčelí přilehlém k obytné části. Stavba má trojdílnou dispozici, jejíž součástí je i prostor komory špýcharu. Světnice při štítu dodatečně rozdělená příčkou je plochostropá. Střední část domu vyplňuje rozlehlá síň sklenutá eliptickou klenbou a malá komora - prostor býv. černé kuchyněPsaníčkové sgrafito s motivem „věčné" vlnky zaklenutý klenbou segmentovou. V části pod světnicí se nalézá valeně klenutý sklep přístupný klenutou chodbou ze síně. Do přízemí špýcharu lze vstoupit jak ze síně, tak i z bočních stran. Valnou část přízemního prostoru zde vyplňuje rozlehlá pec na chléb. Vstup do patra je kryt druhotně osazenou lehkou příčkou. V době, kdy špýchar ztratil svoji původní funkci, bylo obdobným způsobem předěleno i patro a vstup do půdy. Stropy mezi přízemím, patrem a půdou jsou trámové s prkenným záklopem. Obvodové zdivo stavby je vyzděno z lomového kamene se sporadickým užitím cihel. Fasáda je v úrovni velké jizby členěna pěti okenními osami a vstupem, který původně sloužil jako přístup do krámu. Kolem oken ve štítovém průčelí jsou profilované šambrány, na nárožích je vytažena plastická bosáž, celkově působící barokisujícím dojmem. Stávající vstup do síně zakrývá druhotně přistavěná veranda.

Až do nedávné doby se usuzovalo, že nejstarší částí stavby je renesanční špýchar, opatřený na štítovém průčelí sgrafitovou výzdobou, k němuž byla někdy v období baroka přistavěna klenutá síň a jizba. Průzkum omítkových vrstev provedený akad. malířem A. Martanem však i v tomto směru posunul datování stavby blíže středověku. Psaníčkové sgrafito bylo nalezeno nejen na fasádě špýcharu, ale i v úrovni síně a bývalé černé kuchyně. Existence renesančních omítkových vrstev nebyla prokázána jen na obvodovém zdivu jizby. Na základě celkové nálezové situace lze usuzovat, že původní středověké až renesanční jádro domu dnes představuje špýchar se síní, k nimž přiléhala pravděpodobně roubená jizba, později zřejmě nahrazená kamenným zdivem. Pravděpodobně v čase přestavby došlo i ke stržení klenby v přízemí špýcharu, jejíž náběhy byly během průzkumu objeveny pod silnou vrstvou druhotně nanesené omítky a pod cca 25 - 30 vrstvami vápenných nátěrů.

Závěry dosud provedeného restaurátorského průzkumu předpokládají odkrytí všech renesančních vrstev v ploše fasády. Sgrafito bude v maximální míře doplněno o chybějící části, přičemž během obnovy obvodového pláště dojde i na zrušení druhotně a zcela nevhodně osazeného trojdílného okna v úrovni 2. NP špýcharu, k obnovení v minulosti zaslepených štěrbinových okének tamtéž a ke stržení novodobé verandy.

 

Karel Foud, Příspěvek k nálezu renesanční výzdoby špýcharového domu č. 1 v obci Nezdice, okres Klatovy, in: České památky, roč. 6, 1995 I, str. 8.


 
TOPlist